Chương trình Học bổng VEF, Năm 2016: Cấp 34 suất học bổng toàn phần, chương trình thạc sỹ hoặc thạc sỹ/tiến sỹ, cho công dân Việt Nam sang học tập tại Hoa Kỳ, thông qua hình thức chia sẻ tài chính giữa VEF với các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ.

Các ngành học VEF hỗ trợ bao gồm khoa học (tự nhiên, vật chất, và môi trường), công nghệ, kỹ thuật, toán học và y tế (bao gồm khoa học y sinh, dịch tễ học, dinh dưỡng học và thống kê sinh học trong y tế công cộng).

1. Chương trình Học bổng VEF, Năm 2016:

Cấp 34 suất học bổng toàn phần, chương trình thạc sỹ hoặc thạc sỹ/tiến sỹ, cho công dân Việt Nam sang học tập tại Hoa Kỳ, thông qua hình thức chia sẻ tài chính giữa VEF với các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ.

Hồ sơ xin Học bổng sẽ được mở trên trang web của VEF tại địa chỉ: www.vef.gov, từ 10 giờ sáng ngày 10 tháng 12 năm 2014 đến 10 giờ sáng ngày 10 tháng 4 năm 2015 (theo giờ Việt Nam).

Xin xem thông báo chi tiết về Chương trình tại địa chỉ: http://home.vef.gov/details.php?mid=6&cid=392
Liên hệ: vef2016@vef.gov

2. Chương trình Học giả, Năm học 2016-2017:

Cấp 3 suất tài trợ cho công dân Việt Nam sang Hoa Kỳ tham gia chương trình nghiên cứu sau tiến sỹ, trong thời gian từ 5 tháng đến 1 năm.

Hồ sơ xin tài trợ sẽ được mở trên trang web của VEF tại địa chỉ: www.vef.gov, từ 10 giờ sáng ngày 20 tháng 1 năm 2015 đến 10 giờ sáng ngày 10 tháng 4 năm 2015 (theo giờ Việt Nam).

Xin xem thông báo chi tiết về Chương trình tại địa chỉ: http://home.vef.gov/details.php?mid=7&cid=393

Liên hệ: vs@vef.gov

3. Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam, Năm học 2015-2016:

Cấp 3 suất tài trợ cho các Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy bằng tiếng Anh tại các trường đại học Việt Nam, trực tiếp trên lớp hoặc trực tuyến từ Hoa Kỳ, trong thời gian từ 1 đến 2 học kỳ.

Hồ sơ xin tài trợ hiện đang mở trên trang web của VEF tại địa chỉ: www.vef.gov từ ngày 15 tháng 10 năm 2014 đến ngày 26 tháng 2 năm 2015 (theo giờ Hoa Kỳ).

Xin xem thông báo chi tiết về Chương trình tại địa chỉ: http://home.vef.gov/details.php?mid=8&cid=394

Liên hệ: usfs@vef.gov

------------------------------------------------
Liên hệ tư vấn: 
VP Bình Dương: 504 Đại lộ Bình Dương, Thị xã TDM, Bình Dương
Web: www.duhoc.bdu.edu.vn
Email: tuvanduhoc@bdu.edu.vn
Điện thoại: (0650) 3.969 505 - 0169.793.2985 (Anh Lợi)
Fax: 846503 833 395

VP Tp. Hồ Chí Minh.
291 Điện Biên Phủ, Q.3, Tp HCM
Điện thoại: (08) 3.539 2425
Web: duhoc.bdu.edu.vn
Email: tuvanduhoc@bdu.edu.vn

 

Các trường liên kết

Các trường liên kết của Du học Bolt.